פרטי התקשרות

כתובת ליצירת קשר:
חברת GREasy , נתיב העשרה 148, נתיב העשרה. מיקוד 7975500.
טלפון: 050-8783452    אתר: www.greasy.co.il    דואר אלקטרוני: info@greasy.co.il

תקנון הרשמה לקורס הכנה – GREasy:

 1. ההרשמה לקורס הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.
 2. השתתפות התלמיד בקורס מותנית בהסדר התשלום. במידה ולא יסדיר התלמיד את התשלום, הרשמתו תבוטל.
 3. עם ההרשמה נשלחת הודעה על ההרשמה בדוא"ל. במידה ולא התקבל אישור עד 3 ימים ממועד הרישום מוטלת על התלמיד/ה החובה לוודא כי הרשמתו/ה נקלטה במערכת.
 4. קוד השימוש למאגר המידע באינטרנט הינו אישי וישמש את התלמיד/ה עד לתום מועד הקורס אליו נרשם/ה בלבד. התלמיד/ה מתחייב/ת שלא להעביר ו/או לחשוף את קוד השימוש לאתר לאף אדם אחר. תלמיד/ה אשר יוודא כי העביר/ה את קוד השימוש לאדם אחר, ייתכן ויבוטל קוד השימוש והרשאת הכניסה שלו תישלל.
 5. התלמיד/ה מתחייב/ת לא לעשות שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא להפר את זכויות היוצרים של החברה, ואף לפצות את החברה על כל נזק שעלול להיגרם לה כתוצאה מהתנהגות פסולה.
 6. ביטול ההרשמה:
  על כל בקשה לביטול ההרשמה יש להודיע בכתב, לראש הקורס בפרטי ההתקשרות המצורפים. תנאי הביטול הנם בהתאם לחוק:
  א.      במקרה של ביטול ההרשמה עד 30 לפני תחילת הלימודים בקורס, יקבל התלמיד/ה החזר מלא לשכר הלימוד.
  ב.      במקרה של ביטול ההרשמה בין 30 ימים לפני תחילת הלימודים בקורס לבין שבוע לאחר יום תחילת הלימודים בקורס (מפגשי ההיכרות), דמי הביטול יהיו בשווי של 10% משכר הלימוד של התלמיד/ה.
  ג.       במקרה של ביטול ההרשמה משבוע לאחר יום תחילת הלימודים בקורס עד תום שליש מהמפגשים בקורס, יהיו דמי הביטול בגובה של 40% משכר הלימוד של התלמיד/ה.
  ד.      בכל מקרה של ביטול ההרשמה לאחר שליש מהמפגשים בקורס, יחול חיוב מלא של שכר הלימוד.
  ה.      במידה וביקש/ה התלמיד/ה לבטל את לימודיו/ה בקורס מסיבות מיוחדות, כדוגמת בעיות בריאותיות, בעיות אישיות חריגות ובעיות משפחתיות חריגות, עליו להעביר בכתב לפרטי ההתקשרות המצורפים. בבקשה יפורטו הנסיבות שבגללן מבקש/ת התלמיד/ה לבטל את הרשמתו/ה לקורס ויצורפו לה מסמכים מתאימים ואישורים לפי העניין. הבקשה תיבחן באופן פרטני, ותיבחן אפשרות ביטול ההרשמה ללא דמי ביטול או להפחית את דמי הביטול כפי שימצא לנכון.
 1. דחיית השתתפות בקורס: ביקש/ה התלמיד/ה, במהלך התקופה המצוינת בסעיף 6ב' לעיל, לדחות את השתתפותו/ה בקורס למועד מאוחר יותר, תתאפשר לו/ה דחייה חד פעמית, למשך תקופה שלא תעלה על שנה מתחילת הלימודים בקורס המקורי אליו נרשם/ה. תקופות התנאים לדחייה יהיו בהתאם לתקופות תנאי הביטול שבסעיף 6.
 2. ביטול הקורס: פתיחת הקורס מותנית במספר תלמידים מינימלי. חברת GREasy רשאית לבטל את הקורס עד ל-5 ימים לפני תחילת הלימודים בקורס. במקרה כזה תודיע החברה לתלמיד/ה בכתב או בעל-פה על ביטול הקורס ושכר הלימוד של התלמיד/ה יוחזר לו/ה במלואו.
 3. החזרים כספיים: בכל מקרה בו יגיעו לתלמיד/ה החזרים כספיים הנובעים מתקנון זה, אלו יוחזרו בתוך 2 שבועות ממועדי הודעות הביטול המצוינות בסעיף 6.
 4. ביטול השתתפות: חברת GREasy שומרת לעצמה על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את השתתפותו/ה בקורס של תלמיד/ה אשר מהווה הפרעה לניהולו התקין של הקורס. במקרה כזה זכאי/ת התלמיד/ה להחזר כספי כאמור בסעיף 6 שלעיל.
 5. חברת GREasy רשאית לשנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומסיבותיה היא מועדי מפגשים בקורס/חוג. הודעה על שינוי המועד יהיה באמצעות הטלפון הסלולרי/דוא"ל. בכל מקרה שהוא, שינוי מועד לא יהווה עילה לביטול השתתפות בקורס.
 6. החברה רשאית להוסיף או לשנות שיעורי תגבור ומפגשי לימוד עליהם תבוא הודעה נוספת במהלך הקורס ומועדם ייקבע ע"י החברה.
 7. במקרה של היעדרות תלמיד משיעור מכל סיבה שהיא, אין החברה ו/או המדריך אחראים להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים, גם אם התלמיד הודיע על כך מראש.

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם, ומאחלים לכם שלל הצלחה בהמשך, cropped-logo-sm.png

Top